تعرفه های ADSL
   چاپ
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۷ / شماره : 127 / تعداد نمایش : 16,993
سرعت آستانه FUP یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
۵۱۲ K ۴۰ ۱۲٫۵۰۰ ۳۷٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰
۱ M ۱۰۰ ۲۰٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰ ۲۱۲٫۰۰۰
۲ M ۱۶۰ ۲۵٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰ ۲۶۴٫۰۰۰
۳ M ۲۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
۴ M ۲۴۰ ۴۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰
۸ M ۳۶۰ ۵۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰ ۵۲۵٫۰۰۰
۱۶ M ۷۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۳۳٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۸۴۵٫۰۰۰
۲۰ M ۱۳۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۳۰ M ۱۶۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۳۹۰٫۰۰۰ ۷۶۵٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۵۰ M ۲۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰ ۴۷۰٫۰۰۰ ۹۲۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

 

سرعت آستانه FUP یک ماهه
۵۱۲ K ۴۰ ۱۲٫۵۰۰
۱ M ۱۰۰ ۲۰٫۰۰۰
۲ M ۱۵۰ ۲۵٫۰۰۰
۳ M ۲۱۰ ۳۵٫۰۰۰
۴ M ۲۴۰ ۴۰٫۰۰۰
۸ M ۳۶۰ ۵۰٫۰۰۰
۱۶ M ۷۰۰ ۸۰٫۰۰۰
۲۰ M ۱۳۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰
۳۰ M ۱۶۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰
۵۰ M ۲۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰

 

حجم بسته قیمت بسته
۱۲ GB ۶٫۰۰۰
۲۰ GB ۹٫۵۰۰
۴۰ GB ۱۸٫۰۰۰
۸۰ GB ۳۵٫۰۰۰
۲۰۰ GB ۸۵٫۰۰۰
۴۰۰ GB ۱۶۰٫۰۰۰
۱٫۲۰۰ GB ۴۸۰٫۰۰۰
۲٫۰۰۰ DB ۷۰۰٫۰۰۰
بسته های فوق بر اساس ترافیک داخلی محاصبه گردیده که بر اساس مصوبه ۲۶۶ نسبت ترافیک داخلی به بین الملل چهار به یک می باشد .
تبصره : ترافیک بسته ها فقط تا پایان اعتبار قرارداد مشتری قابل بهره برداری هستند و پس از آن تاریخ منقضی خواهند شد .

 

  1. منظور از آستانهFUP “اعمال سیاست استفاده منصفانه” و حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی ارائه کننده خدمت برای هر یک از سرعتهای تعیین شده می باشد .
  2. ضریب آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل نسبت به آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخلی یک به چهار است.
  3. پس از عبور از استفاده منصفانه مصرف ماهانه سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ kbps کاهش می یابد ولی همچنان به صورت ترکیبی می تواند از ترافیک بین الملل و داخل استفاده نماید .
  4. در صورت تمایل کاربر پیش پرداخت (Prepaid) برای بازگشت به سرعت قبلی خود , می تواند نسبت به خرید حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخل اقدام کند .
  5. در صورت تمایل کاربر پس پرداخت (Postpaid) , بر اساس اطلاع رسانی قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی , می توان نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخل اقدام نمود .
  6. در صورت خرید بسته حجم اضافه توسط کاربر , سرعت به وضعیت اولیه بر می گردد .
  7. مانده حجم خریداری شده به دوره بعد منتقل شده ولی مانده حجم آستانه مصرف (FUP) به دوره بعد منتقل نمی گردد .
  8. حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود تعیین می گردد .
  9. نرخ بیت های اعلام شده باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین می گردد ودر ۵درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.
  10. تعرفه عملیات رانژه ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد که یک جا در هنگام عملیات دایری دریافت می گردد.

 


منفیمثبت ( امتیاز از 15 رای : -11 )