قابل توجه كليه مشتريان شبكه ديتا

كليه  مشتريان  محترمي  كه  در خواست  سرويس  اعم  از  سرويس  IP ، اينترانت، نقطه به نقطه، يك نقطه به چند نقطه (Point To MultiPoint ) را دارند در صورتي كه نقاط دسترسي آنها محدود به استان هرمزگان مي باشد جهت ارايه درخواست دايري و كليه مسائل مرتبط با خود به اداره ارتباطات دیتا در شركت مخابرات استان هرمزگان به آدرس فلکه برق-مرکز مخابرات شهید بهشتی-واحد مشتریان دیتا مراجعه نمايند.

كليه مشتريان گرامي كه درخواست سرويس آنها بين چند استان مي باشد و يا درخواست سرويس MPLS را دارند جهت درخواست خطوط بين استاني و MPLS مي توانند به اداره كل مدیریت وبهره برداری  واقع در :

تهران-خيابان وليعصر- بالاتر از ميرداماد -كوچه شهيد يزدان پناه-پلاك 1/2 مراجعه و يا با تلفن 88790033 تماس حاصل نمائيد.

 

ليست سرويس ها :

  • سرويس ارتباط به اينترنت بين الملل (IP )
  • سرويس ارتباط نقطه به نقطه بدون پروتكل (Point To Point )
  • سرويس ارتباط يك نقطه به چند نقطه بدون پروتكل (Point To Multi point )
  • سرويس IP-MPLS
  • سرويس ارتباط به شبكه اينترنت داخلي - اينترانت

تعرفه سرویس های دیتا:

تعرفه های ماهانه سرویس های IP

سرعت
(بیت بر ثانیه)

اینترانت

اینترنت

تلفن اینترنتی بین الملل VOIP

٦٤ کیلو

۲۱۰٫۰۰۰ ریال

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

٢ برابر ٦٤ کیلو

٢ برابر ٦٤ کیلو

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

٣ برابر ٦٤ کیلو

٣ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

۵ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

۹ برابر ٦٤ کیلو

١١ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٧ برابر ٦٤ کیلو

٢٧ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٤۵ برابر ٦٤ کیلو

٤۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٩١ برابر ٦٤ کیلو

٩١ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٢٨ برابر ٦٤ کیلو

١٢٨ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

٣٣٠ برابر ٦٤ کیلو

٣٣٠ برابر ٦٤ کیلو

١۵۵ مگا (STM1 )

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

٤٢٦ برابر ٦٤ کیلو

٤٢٦ برابر ٦٤ کیلو

 

 

تعرفه ماهانه PTP&PTMP 


سرعت
(بیت بر ثانیه)

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا بازاء هر لینک

شهری

بین شهری
(داخل استانی)

بین شهری
(بین استانی)

٦٤ کیلو

۳۰۰٫۰۰۰۰ ریال

۴۵۰٫۰۰۰ ریال

۹۰۰٫۰۰۰ ریال

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١۵۵ مگا (STM1 )

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

STM4

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

STM16

۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو

۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو

۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو

 

 

 

تعرفه ماهانه IP-MPLS
 


سرعت
 (بیت بر ثانیه)

عرض باند سرویس تحت پروتکل ( IP ) به ازاء هر لینک

شهری

بین شهری
(داخل استانی)
MPLS ویژه

بین شهری
(بین استانی)
MPLS ویژه

MPLS
عادی

٦٤ کیلو

۳۵۰٫۰۰۰ ریال

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١۵۵ مگا

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

 

 


 

 


 

تقویم
اوقات شرعی

شرکت مخابرات سایر استان ها

وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات

شرکت خدمات اول tct

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویئ

شركت مديريت املاك مخابرات ايران

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 15283
 بازدید امروز : 1095
 کل بازدید : 5407222
 بازدیدکنندگان آنلاين : 23
 زمان بازدید : 0/1388
صفحه اصلی. مخابرات استانها.نقشه سایت.ارتباط باما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان هرمزگان  می باشد ©Tcih.ir . All rights reserved