سرویس هاي ویژه

در حال حاضر سرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای دایمی عبارتند از:

انتظارمکالمه، نمایشگر، انتقال مکالمه، پیام کوتاه، پیام چند رسانه اي، پیام صوتی، محدودیت مکالمه، دیتا و فاکس، مکالمه گروهی

 
 
 انتظارمکالمه :
با فعالسازی این سرویس، مشترکین تلفن همراه می توانند در زمان مکالمه، اگر تماس جدیدی با وی برقرارشد با در انتظار گذاشتن یکی از تماس ها، پس ازفشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبزرنگ) با دیگری مکالمه نمایند.

این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده از آن صرفا" نیازمند تنظیمات گوشی می باشد.

کد میانبر جهت فعالسازی :
# 43*Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی:
#43*11#Send
کد میانبرجهت بررسی :
# 43 # *Send
(Sony Ericsson)Setting CallsManage callsCall waiting

(SAMSUNG)Application Setting →Call → voice calls →Call wating→Activate

 
 
نمایشگر:

با فعال بودن این سرویس رویت شماره تلفن تماس گیرنده امکانپذیر می شود. این سرویس برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال است.

کد میانبرجهت فعالسازی :
# 30 # *
 
 با فعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه می تواند در حالات مختلف (جدول ذیل) شماره تلفن خود را روی شماره تلفن دیگری منتقل نماید. این سرویس برا مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد لیکن در صورت تماس، هزینه مکالمه از تلفن همراه مربوطه به شماره انتقال یافته، برای مشترک محاسبه می گردد و استفاده از این سرویس، صرفا"نیازمند تنظیمات برروی گوشی می باشد
 
انتقال تماس درهمه حالات (همیشه )
Divert always
انتقال تماس ، زمانیکه خط مشغول است
When busy
انتقال تماس ،هنگامیکه مشترک در دسترس نمی باشد

When not reachable

انتقال تماس ، زمانیکه مشترک پاسخگو نمی باشد
When no reply
کلیه انتقالها را حذف می نماید

Cancell all divert

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
*11#Number**21*Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
#21*11#Send
کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send
 

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

#  67 # Send
فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson)Setting calls→ divert calls→ Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung)Setting→Application→Call→Voice calls→Call diver ting→انتخاب حالت→ Activate→       Number→ok

 
 
 پیام کوتاه SMS)) :
 
با فعال بودن این سرویس امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه برای مشترک تلفن همراه  وجود خواهد داشت .
سرویس مذکور برای کلیه مشترکین بصورت رایگان فعال بوده و استفاده از آن با اعمال تنظیمات بر روی گوشی  (9891100500 +service centerText messageSetting Message)  امکانپذیر می باشد.
 
توجه:
 
مشترکین تلفن همراه که تمایل به دریافت پیام کوتاه تبلیغاتی ندارند می توانند با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس حاصل فرمایند.
 
قطع سرویس :
مشترکین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی، آخرین قبض پرداختی ) اقدام نماید.
 
 
 
 
:GPRS
 
امکان اتصال مشترکین تلفن همراه به اینترنت را مهیا می سازد.
 
روشهاي فعالسازیGPRS :
 1. مراجعه به سایت همراه اول و انتخاب لینک ثبت نام سرویس  GPRS و سپس تکمیل فرم ثبت نام
 2. ارسال پیام کوتاه بدون متن به 8088
قطع سرویس :
 1. مشترکين می توانند به ادارات مشترکین مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند.
 2. ارسال پیام کوتاه بامتن 5 به شماره 8088

 (با قطع سرویس GPRS، سرویس  MMSنیزقطع می گردد)

 

سرویس پیام چندرسانه ای (MMS) :

با فعالسازی این سرویس امکان ارسال و دریافت پیام چندرسانه ای و فایل صوتی و تصویری برای مشترکین امکانپذیر می گردد.

روش فعالسازی :
مشترکین به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و فرم درخواست (تعهدنامه) را تکمیل و مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی و آخرین قبض) را ارائه می نمایند. 

یادآوری:

 1. پس از فعالسازی سرویس MMS، در صورت عدم دایری سرویس GPRS، سرویس مذکور نیز به طور همزمان فعال می گردد.
 2. در صورت نقل و انتقال تلفن همراه، سرویس چندرسانه ای قطع گردیده و دایری مجدد آن منوط به درخواست مالک جدید می باشد.
قطع سرویس پیام چندرسانه ای MMS) ):
مشترکین به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ،آخرین قبض پرداختی) اقدام می نمایند.

 

 پیام صوتی (VMS):

با فعالسازی این سرویس سیستم در حالات مختلف (جدول ذیل)، پیام صوتی تماس گیرنده (مخاطب) را ذخیره نموده و برای دارنده سرویس، پیامی در قالب متن یا صوت ارسال می نماید. بر این اساس مشترکین تلفن همراه می توانند با برقراری تماس با شماره 09912 پیامهای دریافتی ذخیره شده را شنیده و آنها را مدیریت (ذخیره ،حذف ، .....) نمایند.

فعالسازی سرویس :

 مشترکین به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی، آخرین قبض پرداختی ) و اعمال تنظیمات (مطابق جدول) بر روی گوشی اقدام می نمایند.

دریافت پیام صوتی از مخاطب برای دارنده سرویس، هزینه ای نداشته لیکن شنیدن پیام دارای هزینه معادل هزینه تماس شهری خواهد بود.

بررسی فعال بودن سرویس با شماره گیری 09912 صورت می پذیرد.

-  درصورت فعال بودن سرویس، پیام ذیل پخش می گردد :

"در حال حاضر پیام جدیدی برای شماره ارسال نگردیده است "

درصورت غیرفعال بودن سرویس، پیام ذیل شنیده می شود :

"صندوق صوتی موردنظرشما موجود نیست ."
 
درهمه حالات (همیشه )
Always
زمانیکه خط مشغول است

When Busy

هنگامیکه مشترک دردسترس نمی باشد

When not reachable

زمانیکه مشترک پاسخگونمی باشد

When no reply

 
کد میانبرجهت ایجاد سرویس انتقال برای تمام مکالمات :
**21*Number*11#Send
کد میانبرجهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:
*21*11#Send
کد میانبرجهت غیرفعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات:

#21*11#Send

کد میانبرجهت حذف سرویس :
##21*11#Send

کد میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

**004*Number#Send

کد میانبرجهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

# 67*Send

کد میانبرجهت غیرفعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه :

 #  67 # Send

فعالسازی سرویس انتقال برای تمام مکالمات :

(Sony Ericsson):Settingcalls→divert calls→Voicecalls→انتخاب حالت → Activate → Number →ok

(Samsung):Setting→Application Setting→call→Voice calls→Call diverting→انتخاب حالت →Activate→Number→ok

 
 
 
محدودیت مکالمه :
بافعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه دایمی می تواند درحالات مختلف محدودیت هایی را (جدول ذیل ) بر روی سیم کارت خود اعمال نماید.
 
فعالسازی سرویس :

 مشترک به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی) و اعمال تنظیمات بر روی گوشی اقدام نماید.

 
تمام تماسهای خروجی را مسدود نماید
Allouting
تماسهای خروجی بین المللی را مسدود می نماید

International outgoing

تمامی تماسهای خروجی را در صورتیکه مشترک خارج باشد مسدود می نماید

Internatinal out going when roaming

تمامی تماسهای ورودی را مسدود می نماید

All in coming

تمامی تماسهای ورودی را در صورتیکه مشترک خارج باشد مسدود می نماید

In coming when roming

درصورتیکه مشترک خارج ازکشورباشد تمامی تماسهای ورودی بجزتماسهایی که ازداخل کشوربرقرارمی گردد را مسدود می نماید

Incoming except home

 
فعالسازی سرویس محدودیت درهمه حالات :
(Sony Ericsson):Setting®ManageCalls®Restrict calls® انتخاب حالت   ® Activate® password→ok

(Samsung):Setting→Application Setting→Call→Voice Calls→Call barring→انتخاب حالت

Activate→password→ok
 
قطع سرویس :

 مشترک به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی، آخرین قبض پرداختی)اقدام می نماید

 

سرویس دیتا :
با فعالسازی سرویس دیتا، امکان اتصال به شبکه اینترنت ازطریق تلفن همراه و ارسال و دریافت فایل برای مشترکین  در زمان حرکت و مکانهایی که برقراری ارتباط دیتا بوسیله خط تلفن ثابت و یا سرویس  GPRSمیسر نمی باشد، امکانپذیر می گردد.

سرعت ارسال و دریافت اطلاعات حدودا" kb/s 6/9می باشد.

 فعالسازی سرویس دیتا :

مشترکین می توانند با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک (اصل و تصویرکارت ملی و آخرین قبض پرداختی) اقدام نمایند و سیستم یک شماره به سرویس دیتا اختصاص می دهد.

پس ازفعالسازی سرویس دیتا، درصورتی که گوشی مشترک ، این سرویس را  پشتیبانی نماید ، ایشان می توانند به یکی از 2 روش زیر به اینترنت متصل شوند.

 1. مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای سیستم عامل، با قابلیت تعریف dialup connection می باشد، می توانند با تعریف یک اتصال  dialup connectionدرگوشی خود، مستقیما" به اینترنت متصل شوند.
 2. گوشی تلفن همراه بعنوان یک مودم عمل نموده و از طریق کابل رابط به رایانه شخصی متصل گردیده و در رایانه یک اتصال Dial up connection تعریف می گردد، و به این روش، رایانه شخصی به اینترنت متصل می گردد.
 
توجه :
 • جهت فعال نمودن dial up connection، مشترک باید کارت اینترنت تهیه نماید و از روی کارت، اطلاعات مربوط به user name ،password و شماره تماس ISP مربوطه را وارد نمایید.
 • جهت ارسال فایل به مشترکینی که سرویس دیتای آنها فعال است، می توان از برنامه Hyperterminal و یا برنامه های مشابه، برای ارتباط باید از شماره دیتای اختصاص یافته به مشترک استفاده کرد.
 • در خصوص بررسی فعال بودن سرویس :"درصورت تماس با شماره دیتای اختصاص یافته روی صفحه نمایشگر پیامData call"" را مشاهده می نمایید."
قطع سرویس :

 مشترکین می توانند، به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل و مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی) را ارائه نمایند.

 

 
سرویس فکس :
با فعالسازی این سرویس امکان ارسال و دریافت فکس ازطریق تلفن همراه برای مشترکین مهیا می گردد.
 
فعالسازی سرویس :
مالک یا وکیل قانونی می توانند به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل و مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی و آخرین قبض پرداختی، اصل وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل قانونی) را ارائه نمایند و سیستم یک شماره به فکس اختصاص می دهد.

پس از فعالسازی سرویس فکس، درصورتی که گوشی مشتر ، این سرویس را پشتیبانی نماید، ایشان می توانند به یکی از2 روش زیر از سرویس فکس استقاده نمایند:

 1. مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای منوی فکس است می توانند مستقیما" فکس راارسال یا دریافت نمایند و درصورت لزوم ازطریق اتصال گوشی به چاپگر، متن را روی صفحه چاپ کنند.
 2. با قراردادن سیم کارت در رایانه شخصی، (بانصب برنامه GSM Modem در رایانه شخصی) فکس را ارسال و دریافت نمایند.
توجه :
 • جهت ارسال فکس به مشترکینی که سرویس فکس آنها فعال گردیده، از شماره فکس اختصاص یافته به مشترک استفاده گردد.
 • جهت بررسی فعال بودن سرویس، مدرصورت تماس با شماره فکس اختصاص یافته، روی صفحه نمایشگر پیام " Fax call" را مشاهده می نمایید.
 
 
 
 
سرویس شماره گیری ثابت(Fixed Dialling) :

با فعالسازی این سرویس مشترکین می توانند، امکان شماره گیری با سیم کارت خودرا صرفا"به تعداد مشخص و معین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین 15الی 25شماره متغیر می باشد) محدود نمایند. این سرویس برای تمامی مشترکین فعال بوده و فقط نیازبه اعمال تنظیمات در گوشی دارد.

 ( Nokia) Setting→cost setting→Fixed dialling→on یا Number→ok

 

(Sumsung) Setting→ Security→Fixed dialling mode→on

 
 
 
مکالمه گروهی:
بافعالسازی این سرویس مشترکین تلفن همراه می توانند بصورت همزمان با چند نفر (حداکثر 5نفر) مکالمه نموده بصورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت نمودن و شنیدن صدای سایر افراد را داشته باشند.

سرویس شامل گروههای (5+1) نفراست که یک نفر به عنوان میزبان و 5 نفر نیز به عنوان افراد دعوت شده مکالمه گروهی می باشند.

 
فعالسازی سرویس :
 این سرویس برای تمامی مشترکین تلفن همراه دایمی و اعتباری فعال می باشد.
 
قطع سرویس :
 مشترک یا وکیل قانونی با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی، ارائه وکالتنامه ها، در صورت مراجعه وکیل)اقدام نماید.
 
 
 
 
تقویم
اوقات شرعی

شرکت مخابرات سایر استان ها

وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات

شرکت خدمات اول tct

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویئ

شركت مديريت املاك مخابرات ايران

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5619
 بازدید امروز : 1169
 کل بازدید : 5497675
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/1406
صفحه اصلی. مخابرات استانها.نقشه سایت.ارتباط باما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان هرمزگان  می باشد ©Tcih.ir . All rights reserved