فهرست مطالب* بخش اول : مقدمه ، نام ، نوع ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز صلی شرکت

* بخش دوم : سرمایه سهام

* بخش سوم : تغییرات سرمایه شرکت

*بخش چهارم : مجامع عمومی

* بخش پنجم : هیئت مدیره

* بخش ششم : بازرس

* بخش هفتم : حسابهای شرکت

* بخش هشتم : انحلال و تصفیه شرکت

* بخش نهم : سایر موارد


 

 

 

 

 

بخش اول : مقدمه ، نام ، موضوع ، مدت ، تابعیت و مرکز  اصلی شرکت


 

مقدمه


با توجه به تبديل وضعيت حقوقي شركت مخابرات ايران از سهامي خاص به سهامي عام كه در اجراي بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته و به شماره 325081 در اداره ثبت شركتها ثبت شده است ، اساسنامه شركت مخابرات استان هرمزگان به شماره  ثبت 11971 و شناسه ملی 10800144258 ( سهامی خاص ) كه بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1372/2/6تاسيس شده و اساسنامه آن در جلسه اول بهمن ماه 1374كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيرو تصويب و در تاريخ چهارم بهمن ماه 1374 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است و با اصلاحاتي ، در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخه 1390/1/30 شركت به تصویب رسید ، در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخه 1394/8/4 بشرح ذیل اصلاح گردید و مقرر شد جایگزین اساسنامه سابق شود . 

 

ماده 1- نام و نوع شركت

نام شركت عبارتست از شركت مخابرات استان هرمزگان ( سهامي خاص ) كه در اين اساسنامه از اين پس ، شركت ناميده

مي شود .

 

ماده 2- موضوع شركت

موضوع شركت عبارت است از ايجاد ، بهره برداري ، توسعه و نگهداري شبكه هاي تلفن ثابت و داده در حوزه شبكه هاي غيرمادر مخابراتي ، در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي شركت مخابرات ايران (سهامي عام) و انجام وظايف و اختيارات مقرر در اساسنامه و قانون تاسيس مصوب سال 1350 شركت مخابرات ايران در شبكه تلفن ثابت و اجراي تكاليف شركت مخابرات ايران (طبق پروانه صادره به شماره 1100/100 مورخ 29/4/87  در مواردي از قيبل نگهداري و توسعه شبكه هاي داده و ارتباطات سيار كه مطابق قرارداد به استان تفويض اختيار مي شود .

 

ماده 3- مدت شركت

فعاليت شركت از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود خواهد بود .

 

ماده 4- تابعيت و مركز اصلي شركت

تابعيت شركت ايراني ومركز اصلي آن در شهر بندرعباس واقع و محدوده فعاليت آن در سطح همان استان خواهد بود . انتقال مركز اصلي شركت به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي باشد ، ليكن تعيين و تغيير نشاني  در همان شهر ، بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت .

 

بخش دوم : سرمايه و سهام

 

ماده 5 ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمايه شركت مبلغ 971/802/029/000ريال ( به حروف نهصد و هفتاد و یک ميليارد و هشتصد و دو میلیون و بیست و نه هزار ريال )است كه به971/802/029 سهم عادي 1000 ريالی با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت شده است .

 

ماده 6- غير قابل تقسيم بودن سهم

سهام شركت غير قابل تقسيم است .

 

بخش سوم : تغييرات سرمايه شركت


 

ماده 7- تصويب تغييرات سرمايه

هرگونه تغيير در سرمايه شركت اعم از كاهش يا افزايش ، منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است ، دعوت از اين مجمع براي بررسي و تصويب موضوع تغيير سرمايه ، با رعايت  مفاد اين اساسنامه انجام مي شود .

 

ماده 8- شيوه افزايش سرمايه

سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از طريق صدور سهام جديد یا ادغام قابل افزايش مي باشد . تاديه  مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طريق زير امكان پذير است :

 • پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام
 • تبديل مطالبات نقدي حال شده از شركت به سهام جديد
 • انتقال سود تقسيم نشده ، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت

تبصره : انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است  .

 

ماده 9- كاهش سرمايه

علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت ، مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند  به پيشنهاد هيئت مديره ، د رمورد كاهش سرمايه شركت به طور اختياري نيز اتخاد تصميم كند ، مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه ، به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود . كاهش اختياري سرمايه از طريق بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي انجام مي شود .

 

 

 

بخش چهارم : مجامع عمومي

 

ماده 10- وظايف و اختيارات مجامع عمومي

وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركت ، همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجاريت براي مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركت هاي سهامي است

مجامع عمومي شركت با رعايت مفاد قانون تجارت ، به صورت زير تشكيل مي شوند :

 

10-1 مجمع عمومي عادي برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می شود  :

 • استماع گزارش مديران در خصوص عملكرد سال مالي قبل .
 • استماع گزارش بازرس يا بازرسان
 • بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي قبل
 • تصويب ميزان سود تقسيمي
 • تصويب حقوق و مزايا، ميزان پاداش و حق حضور اعضاء هيئت مديره و مدير عامل
 • تعيين بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل شركت و حق الزحمه آنها
 • تعيين روزنامه / روزنامه هاي كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت
 • انتخاب مديران
 • بررسي و تصويب بودجه شركت
 • اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت
 • تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملات و استخدامي شركت به رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • تصويب تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط
 • تصويب تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي  مورد نياز  و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني شركت با رعايت قوانين  و مقررات مربوطه
 • ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .

 تبصره : تفویض تصویب حقوق و مزایا، میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان ، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد .


10-2- مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان برای بررسی موارد زیر تشکیل می شود :


* تغيير در مفاد اساسنامه

* تغيير در ميزان سرمايه ( افزايش يا كاهش )

* انحلال پيش از موعد شركت با رعايت مقررات قانون تجاري و قوانين مرتبط و پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (سهامي عام )

 

* ادغام در شرکت دیگر ، ادغام شرکت یا شرکتهای دیگر در این شرکت ، افزایش سرمایه از طریق ادغام شرکت یا شرکتهای دیگر در این شرکت .

 

 

 

ماده 11- شرایط حضور در مجامع و مشاركت در راي گيري

 

در كليه مجامع عمومي ، حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي ، به شرط ارائه مدارك نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهام است . هر سهامدار ، براي هر يك سهم فقط حق يك راي خواهد داشت .

 

ماده 12-دعوت به مجامع عمومي

براي تشكيل مجامع عمومي ، از طريق دعوتنامه كتبي از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ، تاريخ ، ساعت و محل تشكيل مجمع ، در آگهي دعوت ذكر خواهد شد .

 

ماده 13- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده قانوني تعيين خواهد كرد . تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت در دعوتنامه ذكر شود . موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاء هيئت مديره ، انتخاب بازرس ، تقسيم سود و اندوخته ها و تغيير موضوع فعاليت ، قابل طرح در بخش (ساير موارد ) نمي باشد . موضوعاتي كه به استثناي موارد فوق در دستور جلسه پيش بيني نشده است ، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود ، مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده وبه قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه راي دهند .

 

ماده 14- اداره جلسات مجمع

جلسات مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از نمايندگان سهامداران تشكيل و با انتخاب يك نفر به عنوان رئيس ، دو نفر به عنوان ناظر و يك نفر به عنوان منشي اداره مي شود .

 

ماده 15- طريقه اخذ راي

اخذ راي به صورت شفاهي ، مثلاً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت  مي پذيرد. در صورتي كه به تشخيص بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع ، راي گيري به صورت شفاهي امكان پذير نباشد، اخذ راي به صورت كتبي به عمل خواهد آمد .

تبصره : اخذ راي در خصوص انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرس ، الزاماً به صورت كتبي خواهد بود .

 

ماده 16- حد نصاب ضروري براي رسميت  مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهام كه حق راي دارند ضروري است . اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رای دارند رسميت داشته  و تصميم گيري با رعايت ماده 14 و 18 اين اساسنامه خواهد بود ، مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .

 

ماده 17- اكثريت ضروري براي اخذ آراء در مجامع عمومي عادي

در مجامع عمومي عادي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهد بود ، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است . در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود . راي دهنده  مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرابين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند .

 

ماده 18- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده و اخذ راي

در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهام كه حق راي دارند حاضر باشند . اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشوند ، مجمع براي بارد دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.  تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دوم سوم آراء حاضر در جلسه رسمي ، معتبر خواهد بود .

 

بخش پنجم : هيئت مديره

 

ماده 19 تعداد اعضاء هيئت مديره

شركت بوسيله هيئت مديره اي مركب از حداقل 3 نفر عضو اصلي كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره مي شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.

تبصره 1 : مجمع عمومي عادي مي تواند علاوه بر اعضاء اصلي نسبت به انتخاب يك نفر عضو علي البدل هيئت مديره اقدام كند .

 

 

ماده 20- تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره

در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفاء يا عزل يا سلب شرايط  از يك يا چند نفر از مديران، تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اساسنامه كمتر شود ، اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه جای آنان را خواهند گرفت ، و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد ، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند .

 

 

ماده 21- استعفای اعضاء هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هییت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل 30 روز قبل ،موضوع راه به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

 

ماده 22- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضا هیئت مدیره بیش از از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه،خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت، با گزارش هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.

 

ماده 23- مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دو سال است . ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد،بلامانع است.

 

ماده 24- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل ده هزار سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود.سهام مذکور با نام بوده  و قابل انتقال نیست و مادم که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است،سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود .

 

ماده 25- رییس،نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود،که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هئیت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل و از بین اعضاء خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیئت مدیره تعیین خواهد کرد که توسط رئیس مجمع عمومی منصوب  می شوند. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. ریئس و نائب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشد . هیئت مدیره ار بین خود یا خارج از خود،یک نفر را عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند که این مدت قابل تمدید می باشد.

 

ماده 26- تشکیل جلسات هئیت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط  هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید از یک ماه تجاوز کند و به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد . چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیران ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

 

ماده 27- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقیت اکثریت اعضاء و حداقل دو عضو معتبر خواهد بود.

ماده 28- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره ،باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضاء کلیه مدیران حاضر در جلسه برس. نام مدیران حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در زیر صورتجلسه قید شود.

 

ماده 29- اختیارات و وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام و از طرف شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار(اختیارات) نامحدود است که این موارد عبارتند از :

1-  نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2-  پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت اعم از آئین نامه مالی ،معاملاتی،اداری و استخدامی و نیز میزان حقوق و دستمزد کارکنان و تغییرات کلی ساختار سازمانی برای تصویب به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت.

3-    تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد تصویت به مجمع عمومی عادی .

4-  معرفی امضاهای مجاز و افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت،نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و یا بستن آنها و تحصیل تسهیلات از بانک ها،شرکت ها و موسسات رسمی،با رعایت مواد این اساسنامه،مقررات قانون تجارت و سایر مصوبات مجمع عمومی

5-    دریافت هر گونه مطالبات به هر عنوان و پرداخت هر گونه  دیون قانونی شرکت.

6-  صدور،امضاء ظهر نویسی،قبولی و نکول،پرداخت و واخواست هر گونه اورق تجارتی اعم از چک ها ،بروات،سفته ها و سایر اورق بهادار و اسناد قابل معامله و دریافت وجه آنها .

7-  انعقاد هر نوع قرارداد اعم از اجرایی و خدمات،خرید،اجاره و استجاره، رهن و امانت گذاردن اموال منقول و غیر منقول شرکت اعم از هر نوع سند، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و فک رهن و استرداد آنها ولو کرارا، قبول رهن مشتریان و طرف های قرارداد،قبول و دادن ضمانت و تضمین،تغییر و تبدیل و یا فسخ یا اقاله آنها در مورد کلیه اموال اموال منقول و غیر منقول(با استثنای اموال مندرج در اصل 45 قانون اساسی)، فروش اموال منقول و نیز انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم  در مورد کلیه ایقاعات،مرتبط با موضوع شرکت در قالب ایین نامه ها و دستور العمل های مصوب مجمع.

تبصره: فروش اموال غیر منقول صرفا پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت امکان پذیر خواهد بود.

8-  اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری وصنعتی ، کپی رایت وکلیه امتیازات

9-  اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از حقوق شرکت در هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از  مراجع قضایی اعم از دادسرها ،دادگاه های عمومی حقوقی یا کیفری،دادگاههای تجدید نظر،  دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،هیئت های حل اختلاف دادگستری،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع انتظامی و سایر مراجع غیر قضایی اختصاصی و عمومی از جمله هیئت های تشخیص و حل اختلاف،ادارات کار،کمیسیون های ماده 77 و 100 شهرداری ها ،کمیسیونهای موضوع قانون تامین اجتماعی و کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و غیره از طرف شرکت، ، با حق حضور و کلیه اختیارات مورد لزوم در جریان دادرسی از آغاز تا اتمام کلیه مراحل از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر،فرجام خواهی،واخواهی و اعاده دادرسی ،اقامه دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، هر گونه مصالحه و سازش استرداد دعوی یا دادخواست، ادعای تکذیب، تردید و نیز جعل یا انکار نسبت به دعوی و اسناد طرف مقابل و استرداد اسناد،تعیین و انتخاب و اخذ نظریه مصدق،خبره و یا کارشناس رسمی دادکستری،حق ارجاع دعاوی به داوری،انتخاب و تعیین داور با حق صلح تا سطح معاملات متوسط اقدام به اجرای احکام نهای داوری و مراجع قضایی با حق درخواست اجراء و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوطه،اخذ محکوم به هر گونه وجوه ایداعی با اختیار تقسیط،اقرار در ماهیت دعوا حق اقامه دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و نیز حق ورود به دعوی بعنوان ثالث، قبول یا تگذیب و رد شهادت شهود ،حق مصالحه خسارت و زرح دعاوی خسارت تا سطح معاملات متوسط،ارسال اظهارنامه و اعلام پاسخ اظهار نامه اشخاص ثالث،درخواست تامین دلیل و تامین خواسته ،با اختیارات انتخاب وکیل و نماینده قانونی با حق توکیل غیر و لو کرارا و حق عزل وکیل و نماینده قانونی در تمام موارد.

تبصره:اختیار مذاکره و بحث و صلح هر گونه مسائل مربوط به شرکت در هر مورد راسا یا با انتخاب وکیل یاا نماینده قانونی با حق توکیل غیر ولو کرارا(صلح در سطح معملات متوسط)نیز از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

10-تنظیم صورت های مالی سالانه( ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس

11-تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس.

12-پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

13-پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و نیز وضع هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به شرح بودجه مصوب

14-اداره امور فنی،مالی،اداری و استخدامی شرکت.

 

ماده 30 پاداش اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل  


هرهرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت  نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش در اختیار هئیت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیج وجه نباید از ده(10) درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند . تعیین میزان پرداخت پاداش از محل مذکور برای اعضاء هیات مدیره به تصویب مجمع خواهد بود . 

 

ماده 31 - معاملات مدیران با شرکت  

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک با عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند . احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است .


ماده 32 اعطای وام یا اعتبار به مدیران  

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره ، حق ندارند هیچگونه وام با اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت  نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است . ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلســات هیات مدیره شرکت می کنند و نیز شامل همســــر و پدر ومادر واجداد واولاد و برادر وخواهر اشخـــاص مذکور در این ماده هم میشود .

 

ماده 33- رقابت مدیران با شرکت  

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات وفعالیتهای شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ونیز حق داشتن سهم در شرکت های دیگر با ماموریت مشابه را ندارند و نمی توانند سهام دار شرکتهایی با موضوعات مشابه باشند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر دراین ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت .

ماده 34 مدیرعامل  

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از داخل یا خارج از شرکت بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات، مدت متصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 29 را به مدیر عامل تفویض کند. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد. مگر با تصویب سه چهارم  آرا حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت.

تبصره : نام ، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل ،باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .

ماده 35 بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل  

درصورتی که به دلیل استعفاء برکناری ، قوت یا هردلیل دیگری ، سمت مدیرعاملی شرکت بلاتصدی شده ، هیات مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند ، در صورتیکه انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد ، هیات مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده یک نفر را بعنوان سرپرست با دارا بودن کلیه وظایف ومسئولیتهای مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات به عنوان سر پرست انتخاب کند.

ماده 36- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق بها دار قراردادها واسناد تعهدآور شرکت ، توسط مدیرعامل یا نماینده وی و نماینده منتخب هیئت مدیره امضاء میشود .اسامی این اشخاص طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام میشود .

بخش ششم: بازرس

ماده 37 اتنخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و ارواق بهادار، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را به مدت  یکسال برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت،تعیین کند.

ماده 38- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت های قانونی،وظایف و مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد:

1)      اظهار نظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابدرای و حسابرسی ملی و آئین نامه ها.

2)      ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.

ماده 39- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه ی بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود،مدیران کارکنان و افراد تحت تکفل بازرس حق ندارند وجه ،دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کنند.

بخش هفتم:حساب های شرکت

ماده 40- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود،و در هر روز آخر ماه اسفند همان سال به پایان می رسد.

ماده 41 حساب های سالانه

هیئت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضای هر سال مالی ،صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور، تنظیم  به بازرس ارائه کند.

ماده 42- صورت های مالی

صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی ،باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجتمع عمومی عادی تقدیم شود.

ماده 43- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده 44 موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط و پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران،می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیئت مدیره به استناد آن ، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه کرده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره،بدون قرائت گزارش پازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده،با موضوع انحلال اختیاری شرکت،با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.


ماده 45- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل شود،تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

بخش نهم : سایر موارد

ماده 46- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است،مشمول قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده 47- موارد اساسنامه

این اساسنامه ، مشتمل بر ماده 47 ماده و 6 تبصره بوده و در تاریخ 1394/8/4 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ،رسیده است.

تقویم
اوقات شرعی

شرکت مخابرات سایر استان ها

وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات

شرکت خدمات اول tct

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویئ

شركت مديريت املاك مخابرات ايران

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6580
 بازدید امروز : 1122
 کل بازدید : 5407249
 بازدیدکنندگان آنلاين : 29
 زمان بازدید : 0/1406
صفحه اصلی. مخابرات استانها.نقشه سایت.ارتباط باما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان هرمزگان  می باشد ©Tcih.ir . All rights reserved